کمترین: 
1784000
بیشترین: 
1826000
قیمت تقلبی: 
1826000
زمان: 
12/22 20:00
قیمت آبشده شنبه ای امروز 22 اسفند 1397
قیمت آبشده شنبه ایدر تاریخ 22 اسفند 1397 , 1826000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/22 11:34","price":1795000},{"date":"1397/12/22 12:00","price":1789000},{"date":"1397/12/22 13:00","price":1790000},{"date":"1397/12/22 15:00","price":1800000},{"date":"1397/12/22 16:00","price":1784000},{"date":"1397/12/22 17:00","price":1818000},{"date":"1397/12/22 18:00","price":1822000},{"date":"1397/12/22 19:00","price":1825000},{"date":"1397/12/22 20:00","price":1826000}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398