کمترین: 
14793
بیشترین: 
14805
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14804
زمان: 
12/22 20:00
قیمت یورو امروز 22 اسفند 1397
قیمت یورودر تاریخ 22 اسفند 1397 , 14804 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/22 11:34","price":14801},{"date":"1397/12/22 12:00","price":14799},{"date":"1397/12/22 13:00","price":14805},{"date":"1397/12/22 14:00","price":14793},{"date":"1397/12/22 15:00","price":14794},{"date":"1397/12/22 16:00","price":14798},{"date":"1397/12/22 16:46","price":14793},{"date":"1397/12/22 17:00","price":14803},{"date":"1397/12/22 18:00","price":14799},{"date":"1397/12/22 19:00","price":14801},{"date":"1397/12/22 20:00","price":14804}
بروزرسانی در تاریخ 02 آبان 1398