کمترین: 
1749600
بیشترین: 
1754800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1754600
زمان: 
12/22 20:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 22 اسفند 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 22 اسفند 1397 , 1754600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/22 11:34","price":1749600},{"date":"1397/12/22 12:00","price":1750800},{"date":"1397/12/22 13:00","price":1753500},{"date":"1397/12/22 14:00","price":1754800},{"date":"1397/12/22 15:00","price":1754200},{"date":"1397/12/22 16:00","price":1753800},{"date":"1397/12/22 16:46","price":1753100},{"date":"1397/12/22 17:00","price":1752800},{"date":"1397/12/22 18:00","price":1754400},{"date":"1397/12/22 19:00","price":1754200},{"date":"1397/12/22 20:00","price":1754600}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398