کمترین: 
1781000
بیشترین: 
1824000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1824000
زمان: 
12/22 20:00
قیمت مثقال طلا امروز 22 اسفند 1397
قیمت مثقال طلادر تاریخ 22 اسفند 1397 , 1824000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/22 11:34","price":1794000},{"date":"1397/12/22 12:00","price":1783000},{"date":"1397/12/22 13:00","price":1787000},{"date":"1397/12/22 15:00","price":1794000},{"date":"1397/12/22 16:00","price":1781000},{"date":"1397/12/22 16:46","price":1784000},{"date":"1397/12/22 17:00","price":1818000},{"date":"1397/12/22 18:00","price":1822000},{"date":"1397/12/22 19:00","price":1821000},{"date":"1397/12/22 20:00","price":1824000}
بروزرسانی در تاریخ 03 اسفند 1398