کمترین: 
22.09
بیشترین: 
22.45
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22.3
زمان: 
12/22 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 22 اسفند 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 22 اسفند 1397 , 22.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/22 11:08","price":22.29},{"date":"1397/12/22 11:32","price":22.2},{"date":"1397/12/22 12:08","price":22.12},{"date":"1397/12/22 12:32","price":22.23},{"date":"1397/12/22 13:08","price":22.31},{"date":"1397/12/22 14:08","price":22.36},{"date":"1397/12/22 14:32","price":22.4},{"date":"1397/12/22 15:08","price":22.33},{"date":"1397/12/22 15:32","price":22.31},{"date":"1397/12/22 16:08","price":22.43},{"date":"1397/12/22 16:32","price":22.45},{"date":"1397/12/22 17:08","price":22.3},{"date":"1397/12/22 17:32","price":22.2},{"date":"1397/12/22 18:08","price":22.13},{"date":"1397/12/22 18:32","price":22.09},{"date":"1397/12/22 19:08","price":22.11},{"date":"1397/12/22 20:08","price":22.29},{"date":"1397/12/22 21:08","price":22.3}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398