کمترین: 
608.38
بیشترین: 
612.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
612.88
زمان: 
12/22 23:08
قیمت گازوئیل امروز 22 اسفند 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 22 اسفند 1397 , 612.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/22 00:32","price":609.63},{"date":"1397/12/22 01:08","price":609.5},{"date":"1397/12/22 01:32","price":609.75},{"date":"1397/12/22 02:08","price":610},{"date":"1397/12/22 05:08","price":610.13},{"date":"1397/12/22 05:32","price":608.88},{"date":"1397/12/22 06:32","price":609.88},{"date":"1397/12/22 07:08","price":610.38},{"date":"1397/12/22 07:32","price":610.13},{"date":"1397/12/22 08:08","price":610.38},{"date":"1397/12/22 08:32","price":610.63},{"date":"1397/12/22 09:08","price":610.88},{"date":"1397/12/22 09:32","price":610.63},{"date":"1397/12/22 10:08","price":609.88},{"date":"1397/12/22 10:32","price":610.13},{"date":"1397/12/22 11:08","price":610.63},{"date":"1397/12/22 11:32","price":611.13},{"date":"1397/12/22 12:08","price":609.63},{"date":"1397/12/22 12:32","price":609.13},{"date":"1397/12/22 13:08","price":609.38},{"date":"1397/12/22 14:08","price":609.88},{"date":"1397/12/22 14:32","price":610.88},{"date":"1397/12/22 15:08","price":610.13},{"date":"1397/12/22 15:32","price":609},{"date":"1397/12/22 16:08","price":610.13},{"date":"1397/12/22 16:32","price":609.13},{"date":"1397/12/22 17:08","price":611.38},{"date":"1397/12/22 17:32","price":611.88},{"date":"1397/12/22 18:08","price":611.13},{"date":"1397/12/22 18:32","price":610.88},{"date":"1397/12/22 19:08","price":610.63},{"date":"1397/12/22 20:08","price":608.38},{"date":"1397/12/22 21:08","price":610.63},{"date":"1397/12/22 21:32","price":611.38},{"date":"1397/12/22 22:08","price":611.63},{"date":"1397/12/22 23:08","price":612.88}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398