کمترین: 
2.766
بیشترین: 
2.822
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.817
زمان: 
12/22 22:08
قیمت گاز طبیعی امروز 22 اسفند 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 22 اسفند 1397 , 2.817 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/22 00:08","price":2.793},{"date":"1397/12/22 01:08","price":2.792},{"date":"1397/12/22 02:08","price":2.796},{"date":"1397/12/22 02:32","price":2.795},{"date":"1397/12/22 03:08","price":2.793},{"date":"1397/12/22 04:08","price":2.792},{"date":"1397/12/22 04:32","price":2.795},{"date":"1397/12/22 05:08","price":2.796},{"date":"1397/12/22 05:32","price":2.793},{"date":"1397/12/22 06:32","price":2.795},{"date":"1397/12/22 07:08","price":2.796},{"date":"1397/12/22 07:32","price":2.786},{"date":"1397/12/22 08:08","price":2.788},{"date":"1397/12/22 08:32","price":2.789},{"date":"1397/12/22 09:08","price":2.782},{"date":"1397/12/22 09:32","price":2.78},{"date":"1397/12/22 10:08","price":2.776},{"date":"1397/12/22 10:32","price":2.771},{"date":"1397/12/22 11:08","price":2.766},{"date":"1397/12/22 11:32","price":2.772},{"date":"1397/12/22 12:08","price":2.767},{"date":"1397/12/22 12:32","price":2.768},{"date":"1397/12/22 13:08","price":2.767},{"date":"1397/12/22 14:08","price":2.779},{"date":"1397/12/22 14:32","price":2.775},{"date":"1397/12/22 15:08","price":2.777},{"date":"1397/12/22 15:32","price":2.784},{"date":"1397/12/22 16:08","price":2.774},{"date":"1397/12/22 16:32","price":2.781},{"date":"1397/12/22 17:08","price":2.803},{"date":"1397/12/22 17:32","price":2.813},{"date":"1397/12/22 18:08","price":2.804},{"date":"1397/12/22 18:32","price":2.812},{"date":"1397/12/22 19:08","price":2.819},{"date":"1397/12/22 20:08","price":2.822},{"date":"1397/12/22 21:08","price":2.812},{"date":"1397/12/22 22:08","price":2.817}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398