کمترین: 
1.8175
بیشترین: 
1.8717
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8717
زمان: 
12/22 23:08
قیمت بنزین امروز 22 اسفند 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 22 اسفند 1397 , 1.8717 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/22 00:08","price":1.8175},{"date":"1397/12/22 00:32","price":1.8241},{"date":"1397/12/22 01:08","price":1.8235},{"date":"1397/12/22 02:08","price":1.8255},{"date":"1397/12/22 02:32","price":1.8253},{"date":"1397/12/22 03:08","price":1.8245},{"date":"1397/12/22 04:08","price":1.825},{"date":"1397/12/22 05:08","price":1.8245},{"date":"1397/12/22 05:32","price":1.821},{"date":"1397/12/22 06:08","price":1.8205},{"date":"1397/12/22 06:32","price":1.8225},{"date":"1397/12/22 07:08","price":1.8235},{"date":"1397/12/22 07:32","price":1.823},{"date":"1397/12/22 08:08","price":1.8245},{"date":"1397/12/22 08:32","price":1.825},{"date":"1397/12/22 09:08","price":1.8265},{"date":"1397/12/22 09:32","price":1.8255},{"date":"1397/12/22 10:08","price":1.8242},{"date":"1397/12/22 10:32","price":1.825},{"date":"1397/12/22 11:08","price":1.8258},{"date":"1397/12/22 11:32","price":1.8255},{"date":"1397/12/22 12:08","price":1.8231},{"date":"1397/12/22 12:32","price":1.8262},{"date":"1397/12/22 13:08","price":1.8295},{"date":"1397/12/22 14:08","price":1.8325},{"date":"1397/12/22 14:32","price":1.8341},{"date":"1397/12/22 15:08","price":1.831},{"date":"1397/12/22 15:32","price":1.8265},{"date":"1397/12/22 16:08","price":1.829},{"date":"1397/12/22 16:32","price":1.8289},{"date":"1397/12/22 17:08","price":1.8367},{"date":"1397/12/22 17:32","price":1.8395},{"date":"1397/12/22 18:08","price":1.8361},{"date":"1397/12/22 18:32","price":1.8413},{"date":"1397/12/22 19:08","price":1.8393},{"date":"1397/12/22 20:08","price":1.8333},{"date":"1397/12/22 21:08","price":1.8465},{"date":"1397/12/22 21:32","price":1.853},{"date":"1397/12/22 22:08","price":1.8572},{"date":"1397/12/22 23:08","price":1.8717}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398