کمترین: 
56.95
بیشترین: 
58.44
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
58.44
زمان: 
12/22 23:08
قیمت نفت سبک امروز 22 اسفند 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 22 اسفند 1397 , 58.44 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/22 00:08","price":56.95},{"date":"1397/12/22 00:32","price":57.09},{"date":"1397/12/22 02:08","price":57.14},{"date":"1397/12/22 02:32","price":57.16},{"date":"1397/12/22 03:08","price":57.17},{"date":"1397/12/22 04:08","price":57.2},{"date":"1397/12/22 04:32","price":57.18},{"date":"1397/12/22 05:08","price":57.15},{"date":"1397/12/22 05:32","price":57.04},{"date":"1397/12/22 06:08","price":57.02},{"date":"1397/12/22 06:32","price":57.09},{"date":"1397/12/22 07:08","price":57.14},{"date":"1397/12/22 07:32","price":57.12},{"date":"1397/12/22 08:08","price":57.16},{"date":"1397/12/22 09:08","price":57.2},{"date":"1397/12/22 09:32","price":57.17},{"date":"1397/12/22 10:08","price":57.15},{"date":"1397/12/22 10:32","price":57.21},{"date":"1397/12/22 11:08","price":57.26},{"date":"1397/12/22 11:32","price":57.23},{"date":"1397/12/22 12:08","price":57.17},{"date":"1397/12/22 12:32","price":57.27},{"date":"1397/12/22 13:08","price":57.4},{"date":"1397/12/22 14:08","price":57.41},{"date":"1397/12/22 14:32","price":57.48},{"date":"1397/12/22 15:08","price":57.45},{"date":"1397/12/22 15:32","price":57.41},{"date":"1397/12/22 16:08","price":57.56},{"date":"1397/12/22 16:32","price":57.52},{"date":"1397/12/22 17:08","price":57.72},{"date":"1397/12/22 17:32","price":57.8},{"date":"1397/12/22 18:08","price":57.78},{"date":"1397/12/22 18:32","price":57.91},{"date":"1397/12/22 19:08","price":57.85},{"date":"1397/12/22 20:08","price":57.73},{"date":"1397/12/22 21:08","price":57.97},{"date":"1397/12/22 21:32","price":58.08},{"date":"1397/12/22 22:08","price":58.27},{"date":"1397/12/22 23:08","price":58.44}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398