کمترین: 
1938
بیشترین: 
1948
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1945
زمان: 
12/21 20:00
قیمت کرون دانمارک امروز 21 اسفند 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 21 اسفند 1397 , 1945 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 11:11","price":1944},{"date":"1397/12/21 12:00","price":1946},{"date":"1397/12/21 12:39","price":1948},{"date":"1397/12/21 13:00","price":1943},{"date":"1397/12/21 14:00","price":1942},{"date":"1397/12/21 15:00","price":1941},{"date":"1397/12/21 16:00","price":1938},{"date":"1397/12/21 17:00","price":1942},{"date":"1397/12/21 18:00","price":1941},{"date":"1397/12/21 19:00","price":1944},{"date":"1397/12/21 20:00","price":1945}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398