کمترین: 
33832
بیشترین: 
33937
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
33856
زمان: 
12/21 20:00
قیمت دینار بحرین امروز 21 اسفند 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 21 اسفند 1397 , 33856 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 11:11","price":33933},{"date":"1397/12/21 12:00","price":33937},{"date":"1397/12/21 12:39","price":33926},{"date":"1397/12/21 13:00","price":33852},{"date":"1397/12/21 14:00","price":33832},{"date":"1397/12/21 15:00","price":33850},{"date":"1397/12/21 16:00","price":33832},{"date":"1397/12/21 17:00","price":33842},{"date":"1397/12/21 18:00","price":33855},{"date":"1397/12/21 19:00","price":33834},{"date":"1397/12/21 20:00","price":33856}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398