کمترین: 
33245
بیشترین: 
33349
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
33269
زمان: 
12/21 20:00
قیمت ریال عمان امروز 21 اسفند 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 21 اسفند 1397 , 33269 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 11:11","price":33344},{"date":"1397/12/21 12:00","price":33349},{"date":"1397/12/21 12:39","price":33339},{"date":"1397/12/21 13:00","price":33266},{"date":"1397/12/21 14:00","price":33245},{"date":"1397/12/21 15:00","price":33261},{"date":"1397/12/21 16:00","price":33245},{"date":"1397/12/21 17:00","price":33256},{"date":"1397/12/21 18:00","price":33269},{"date":"1397/12/21 19:00","price":33248},{"date":"1397/12/21 20:00","price":33269}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398