کمترین: 
42215
بیشترین: 
42364
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
42241
زمان: 
12/21 20:00
قیمت دینار کویت امروز 21 اسفند 1397
قیمت دینار کویتدر تاریخ 21 اسفند 1397 , 42241 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 11:11","price":42364},{"date":"1397/12/21 12:00","price":42343},{"date":"1397/12/21 12:39","price":42330},{"date":"1397/12/21 13:00","price":42238},{"date":"1397/12/21 14:00","price":42226},{"date":"1397/12/21 15:00","price":42245},{"date":"1397/12/21 16:00","price":42226},{"date":"1397/12/21 17:00","price":42239},{"date":"1397/12/21 18:00","price":42269},{"date":"1397/12/21 19:00","price":42215},{"date":"1397/12/21 20:00","price":42241}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398