کمترین: 
1764500
بیشترین: 
1775500
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1770500
زمان: 
12/21 20:00
قیمت آبشده جهانی امروز 21 اسفند 1397
قیمت آبشده جهانیدر تاریخ 21 اسفند 1397 , 1770500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 11:11","price":1773500},{"date":"1397/12/21 12:00","price":1764500},{"date":"1397/12/21 12:39","price":1769500},{"date":"1397/12/21 13:00","price":1768500},{"date":"1397/12/21 14:00","price":1766500},{"date":"1397/12/21 15:00","price":1770500},{"date":"1397/12/21 16:00","price":1771500},{"date":"1397/12/21 17:00","price":1775500},{"date":"1397/12/21 18:00","price":1774500},{"date":"1397/12/21 19:00","price":1772500},{"date":"1397/12/21 20:00","price":1770500}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398