کمترین: 
1764000
بیشترین: 
1775000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1770000
زمان: 
12/21 20:00
قیمت آبشده نقدی امروز 21 اسفند 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 21 اسفند 1397 , 1770000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 11:11","price":1773000},{"date":"1397/12/21 12:00","price":1764000},{"date":"1397/12/21 12:39","price":1769000},{"date":"1397/12/21 13:00","price":1768000},{"date":"1397/12/21 14:00","price":1766000},{"date":"1397/12/21 15:00","price":1770000},{"date":"1397/12/21 16:00","price":1771000},{"date":"1397/12/21 17:00","price":1775000},{"date":"1397/12/21 18:00","price":1774000},{"date":"1397/12/21 19:00","price":1772000},{"date":"1397/12/21 20:00","price":1770000}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398