کمترین: 
1739000
بیشترین: 
1744000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1742300
زمان: 
12/21 20:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 21 اسفند 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 21 اسفند 1397 , 1742300 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 11:11","price":1742300},{"date":"1397/12/21 12:00","price":1744000},{"date":"1397/12/21 12:39","price":1743000},{"date":"1397/12/21 13:00","price":1739000},{"date":"1397/12/21 14:00","price":1740900},{"date":"1397/12/21 15:00","price":1739100},{"date":"1397/12/21 16:00","price":1740600},{"date":"1397/12/21 17:00","price":1742500},{"date":"1397/12/21 18:00","price":1742200},{"date":"1397/12/21 19:00","price":1740800},{"date":"1397/12/21 20:00","price":1742300}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398