کمترین: 
4449000
بیشترین: 
4479000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
4458000
زمان: 
12/21 20:00
قیمت سکه امامی امروز 21 اسفند 1397
قیمت سکه امامیدر تاریخ 21 اسفند 1397 , 4458000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 11:11","price":4449000},{"date":"1397/12/21 12:00","price":4455000},{"date":"1397/12/21 12:39","price":4464000},{"date":"1397/12/21 14:00","price":4469000},{"date":"1397/12/21 15:00","price":4479000},{"date":"1397/12/21 17:00","price":4473000},{"date":"1397/12/21 18:00","price":4465000},{"date":"1397/12/21 19:00","price":4469000},{"date":"1397/12/21 20:00","price":4458000}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398