کمترین: 
22.36
بیشترین: 
22.96
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22.36
زمان: 
12/21 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 21 اسفند 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 21 اسفند 1397 , 22.36 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 11:08","price":22.92},{"date":"1397/12/21 12:08","price":22.96},{"date":"1397/12/21 12:32","price":22.93},{"date":"1397/12/21 13:08","price":22.87},{"date":"1397/12/21 13:32","price":22.73},{"date":"1397/12/21 14:08","price":22.55},{"date":"1397/12/21 14:32","price":22.71},{"date":"1397/12/21 15:08","price":22.54},{"date":"1397/12/21 16:08","price":22.37},{"date":"1397/12/21 16:32","price":22.36},{"date":"1397/12/21 17:08","price":22.45},{"date":"1397/12/21 17:32","price":22.71},{"date":"1397/12/21 18:08","price":22.92},{"date":"1397/12/21 19:08","price":22.75},{"date":"1397/12/21 19:32","price":22.56},{"date":"1397/12/21 20:08","price":22.52},{"date":"1397/12/21 20:32","price":22.37},{"date":"1397/12/21 21:08","price":22.36}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398