کمترین: 
2.757
بیشترین: 
2.795
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.795
زمان: 
12/21 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 21 اسفند 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 21 اسفند 1397 , 2.795 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/21 00:08","price":2.776},{"date":"1397/12/21 02:08","price":2.785},{"date":"1397/12/21 02:32","price":2.779},{"date":"1397/12/21 03:08","price":2.776},{"date":"1397/12/21 03:32","price":2.774},{"date":"1397/12/21 04:08","price":2.776},{"date":"1397/12/21 04:32","price":2.777},{"date":"1397/12/21 05:08","price":2.78},{"date":"1397/12/21 05:32","price":2.779},{"date":"1397/12/21 06:32","price":2.777},{"date":"1397/12/21 07:08","price":2.779},{"date":"1397/12/21 08:08","price":2.78},{"date":"1397/12/21 08:32","price":2.776},{"date":"1397/12/21 10:08","price":2.777},{"date":"1397/12/21 10:32","price":2.779},{"date":"1397/12/21 11:08","price":2.777},{"date":"1397/12/21 12:08","price":2.779},{"date":"1397/12/21 12:32","price":2.777},{"date":"1397/12/21 14:08","price":2.776},{"date":"1397/12/21 14:32","price":2.773},{"date":"1397/12/21 15:08","price":2.765},{"date":"1397/12/21 16:08","price":2.76},{"date":"1397/12/21 16:32","price":2.757},{"date":"1397/12/21 17:08","price":2.774},{"date":"1397/12/21 17:32","price":2.772},{"date":"1397/12/21 18:08","price":2.768},{"date":"1397/12/21 19:08","price":2.763},{"date":"1397/12/21 19:32","price":2.772},{"date":"1397/12/21 20:08","price":2.766},{"date":"1397/12/21 20:32","price":2.774},{"date":"1397/12/21 21:08","price":2.772},{"date":"1397/12/21 21:32","price":2.788},{"date":"1397/12/21 22:08","price":2.785},{"date":"1397/12/21 22:32","price":2.782},{"date":"1397/12/21 23:08","price":2.788},{"date":"1397/12/21 23:32","price":2.795}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398