کمترین: 
33384
بیشترین: 
33789
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
33789
زمان: 
12/20 20:00
قیمت دینار بحرین امروز 20 اسفند 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 20 اسفند 1397 , 33789 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 11:42","price":33384},{"date":"1397/12/20 12:00","price":33440},{"date":"1397/12/20 13:00","price":33560},{"date":"1397/12/20 14:00","price":33727},{"date":"1397/12/20 15:00","price":33784},{"date":"1397/12/20 16:00","price":33648},{"date":"1397/12/20 17:00","price":33718},{"date":"1397/12/20 18:00","price":33769},{"date":"1397/12/20 19:00","price":33776},{"date":"1397/12/20 20:00","price":33789}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398