کمترین: 
33370
بیشترین: 
33522
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
33383
زمان: 
12/20 20:00
قیمت ریال عمان امروز 20 اسفند 1397
قیمت ریال عماندر تاریخ 20 اسفند 1397 , 33383 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 11:42","price":33502},{"date":"1397/12/20 12:00","price":33522},{"date":"1397/12/20 13:00","price":33507},{"date":"1397/12/20 14:00","price":33512},{"date":"1397/12/20 15:00","price":33507},{"date":"1397/12/20 16:00","price":33372},{"date":"1397/12/20 17:00","price":33390},{"date":"1397/12/20 18:00","price":33398},{"date":"1397/12/20 19:00","price":33370},{"date":"1397/12/20 20:00","price":33383}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398