کمترین: 
1740300
بیشترین: 
1752800
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1740800
زمان: 
12/20 20:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 20 اسفند 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 20 اسفند 1397 , 1740800 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 11:42","price":1752100},{"date":"1397/12/20 12:00","price":1752800},{"date":"1397/12/20 13:00","price":1751800},{"date":"1397/12/20 14:00","price":1751100},{"date":"1397/12/20 15:00","price":1752200},{"date":"1397/12/20 16:00","price":1744100},{"date":"1397/12/20 17:00","price":1745700},{"date":"1397/12/20 18:00","price":1741200},{"date":"1397/12/20 19:00","price":1740300},{"date":"1397/12/20 20:00","price":1740800}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398