کمترین: 
22.21
بیشترین: 
23.06
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22.28
زمان: 
12/20 20:32
قیمت ذغال سنگ امروز 20 اسفند 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 20 اسفند 1397 , 22.28 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 11:08","price":23.06},{"date":"1397/12/20 11:32","price":22.9},{"date":"1397/12/20 12:08","price":22.88},{"date":"1397/12/20 13:08","price":22.84},{"date":"1397/12/20 13:32","price":22.83},{"date":"1397/12/20 14:08","price":22.38},{"date":"1397/12/20 14:32","price":22.45},{"date":"1397/12/20 15:08","price":22.51},{"date":"1397/12/20 15:40","price":22.32},{"date":"1397/12/20 16:08","price":22.22},{"date":"1397/12/20 16:32","price":22.31},{"date":"1397/12/20 17:08","price":22.4},{"date":"1397/12/20 17:32","price":22.36},{"date":"1397/12/20 18:08","price":22.64},{"date":"1397/12/20 19:08","price":22.21},{"date":"1397/12/20 19:32","price":22.3},{"date":"1397/12/20 20:08","price":22.34},{"date":"1397/12/20 20:32","price":22.28}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398