کمترین: 
14894
بیشترین: 
14955
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
14899
زمان: 
12/20 20:00
قیمت یورو امروز 20 اسفند 1397
قیمت یورودر تاریخ 20 اسفند 1397 , 14899 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 11:00","price":14951},{"date":"1397/12/20 11:42","price":14944},{"date":"1397/12/20 12:00","price":14948},{"date":"1397/12/20 13:00","price":14943},{"date":"1397/12/20 14:00","price":14946},{"date":"1397/12/20 15:00","price":14955},{"date":"1397/12/20 16:00","price":14902},{"date":"1397/12/20 17:00","price":14903},{"date":"1397/12/20 18:00","price":14894},{"date":"1397/12/20 19:00","price":14905},{"date":"1397/12/20 20:00","price":14899}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398