کمترین: 
11170.4
بیشترین: 
11170.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
11170.4
زمان: 
12/20 10:35
قیمت دینار بحرین امروز 20 اسفند 1397
قیمت دینار بحریندر تاریخ 20 اسفند 1397 , 11170.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 10:35","price":11170.4}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398