کمترین: 
2.772
بیشترین: 
2.83
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.774
زمان: 
12/20 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 20 اسفند 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 20 اسفند 1397 , 2.774 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 02:08","price":2.83},{"date":"1397/12/20 03:08","price":2.821},{"date":"1397/12/20 03:32","price":2.824},{"date":"1397/12/20 04:08","price":2.822},{"date":"1397/12/20 04:32","price":2.823},{"date":"1397/12/20 05:08","price":2.822},{"date":"1397/12/20 05:32","price":2.819},{"date":"1397/12/20 06:32","price":2.817},{"date":"1397/12/20 07:08","price":2.819},{"date":"1397/12/20 07:32","price":2.821},{"date":"1397/12/20 08:08","price":2.817},{"date":"1397/12/20 08:32","price":2.82},{"date":"1397/12/20 09:08","price":2.819},{"date":"1397/12/20 09:32","price":2.813},{"date":"1397/12/20 10:08","price":2.814},{"date":"1397/12/20 10:32","price":2.813},{"date":"1397/12/20 11:08","price":2.811},{"date":"1397/12/20 11:32","price":2.792},{"date":"1397/12/20 12:08","price":2.803},{"date":"1397/12/20 13:08","price":2.801},{"date":"1397/12/20 13:32","price":2.794},{"date":"1397/12/20 14:08","price":2.795},{"date":"1397/12/20 14:32","price":2.796},{"date":"1397/12/20 15:08","price":2.79},{"date":"1397/12/20 15:40","price":2.785},{"date":"1397/12/20 16:32","price":2.787},{"date":"1397/12/20 17:08","price":2.797},{"date":"1397/12/20 17:32","price":2.785},{"date":"1397/12/20 18:08","price":2.78},{"date":"1397/12/20 19:08","price":2.772},{"date":"1397/12/20 19:32","price":2.773},{"date":"1397/12/20 20:08","price":2.774},{"date":"1397/12/20 20:32","price":2.773},{"date":"1397/12/20 21:32","price":2.78},{"date":"1397/12/20 22:08","price":2.777},{"date":"1397/12/20 23:08","price":2.773},{"date":"1397/12/20 23:32","price":2.774}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398