کمترین: 
1.9924
بیشترین: 
2.0132
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9963
زمان: 
12/20 23:32
قیمت نفت کوره امروز 20 اسفند 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 20 اسفند 1397 , 1.9963 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 02:08","price":1.9977},{"date":"1397/12/20 03:08","price":1.9996},{"date":"1397/12/20 03:32","price":1.997},{"date":"1397/12/20 04:08","price":2.0004},{"date":"1397/12/20 04:32","price":1.9982},{"date":"1397/12/20 05:08","price":2.0013},{"date":"1397/12/20 05:32","price":2.0027},{"date":"1397/12/20 06:08","price":2.0022},{"date":"1397/12/20 06:32","price":2.0042},{"date":"1397/12/20 07:08","price":2.0032},{"date":"1397/12/20 07:32","price":2.0038},{"date":"1397/12/20 08:08","price":2.0041},{"date":"1397/12/20 08:32","price":2.0026},{"date":"1397/12/20 09:08","price":2.0019},{"date":"1397/12/20 09:32","price":2.0025},{"date":"1397/12/20 10:08","price":2.0034},{"date":"1397/12/20 10:32","price":2.0031},{"date":"1397/12/20 11:08","price":2.0057},{"date":"1397/12/20 12:08","price":2.0132},{"date":"1397/12/20 13:08","price":2.0056},{"date":"1397/12/20 13:32","price":2.0053},{"date":"1397/12/20 14:08","price":2.0031},{"date":"1397/12/20 14:32","price":2.0046},{"date":"1397/12/20 15:08","price":1.9985},{"date":"1397/12/20 15:40","price":2.0018},{"date":"1397/12/20 16:08","price":2.0034},{"date":"1397/12/20 16:32","price":2.001},{"date":"1397/12/20 17:08","price":2.0088},{"date":"1397/12/20 17:32","price":2.0075},{"date":"1397/12/20 18:08","price":1.9994},{"date":"1397/12/20 19:08","price":1.9969},{"date":"1397/12/20 19:32","price":2.0046},{"date":"1397/12/20 20:08","price":2.0009},{"date":"1397/12/20 20:32","price":1.9924},{"date":"1397/12/20 21:08","price":1.9936},{"date":"1397/12/20 21:32","price":1.9945},{"date":"1397/12/20 22:08","price":1.9934},{"date":"1397/12/20 23:08","price":1.996},{"date":"1397/12/20 23:32","price":1.9963}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398