کمترین: 
65.79
بیشترین: 
66.66
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
66.64
زمان: 
12/20 23:08
قیمت نفت برنت امروز 20 اسفند 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 20 اسفند 1397 , 66.64 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 02:08","price":65.82},{"date":"1397/12/20 03:08","price":65.86},{"date":"1397/12/20 03:32","price":65.79},{"date":"1397/12/20 04:08","price":65.91},{"date":"1397/12/20 04:32","price":65.79},{"date":"1397/12/20 05:32","price":65.89},{"date":"1397/12/20 06:32","price":65.99},{"date":"1397/12/20 07:08","price":66.03},{"date":"1397/12/20 07:32","price":66.04},{"date":"1397/12/20 08:08","price":66.01},{"date":"1397/12/20 08:32","price":65.97},{"date":"1397/12/20 09:08","price":65.94},{"date":"1397/12/20 09:32","price":65.97},{"date":"1397/12/20 10:08","price":66.05},{"date":"1397/12/20 10:32","price":66.03},{"date":"1397/12/20 11:08","price":66.09},{"date":"1397/12/20 11:32","price":66.08},{"date":"1397/12/20 12:08","price":66.56},{"date":"1397/12/20 13:08","price":66.44},{"date":"1397/12/20 13:32","price":66.3},{"date":"1397/12/20 14:08","price":66.36},{"date":"1397/12/20 14:32","price":66.3},{"date":"1397/12/20 15:08","price":66.16},{"date":"1397/12/20 15:40","price":66.19},{"date":"1397/12/20 16:08","price":66.33},{"date":"1397/12/20 16:32","price":66.24},{"date":"1397/12/20 17:08","price":66.61},{"date":"1397/12/20 17:32","price":66.66},{"date":"1397/12/20 18:08","price":66.39},{"date":"1397/12/20 19:08","price":66.42},{"date":"1397/12/20 19:32","price":66.64},{"date":"1397/12/20 20:08","price":66.56},{"date":"1397/12/20 20:32","price":66.36},{"date":"1397/12/20 21:08","price":66.47},{"date":"1397/12/20 21:32","price":66.58},{"date":"1397/12/20 22:08","price":66.53},{"date":"1397/12/20 23:08","price":66.64}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398