کمترین: 
56.15
بیشترین: 
56.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.8
زمان: 
12/20 23:08
قیمت نفت سبک امروز 20 اسفند 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 20 اسفند 1397 , 56.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 02:08","price":56.15},{"date":"1397/12/20 03:08","price":56.23},{"date":"1397/12/20 03:32","price":56.17},{"date":"1397/12/20 04:08","price":56.25},{"date":"1397/12/20 04:32","price":56.15},{"date":"1397/12/20 05:08","price":56.2},{"date":"1397/12/20 05:32","price":56.28},{"date":"1397/12/20 06:08","price":56.32},{"date":"1397/12/20 06:32","price":56.38},{"date":"1397/12/20 07:32","price":56.37},{"date":"1397/12/20 08:08","price":56.34},{"date":"1397/12/20 09:08","price":56.32},{"date":"1397/12/20 09:32","price":56.34},{"date":"1397/12/20 10:08","price":56.39},{"date":"1397/12/20 10:32","price":56.36},{"date":"1397/12/20 11:08","price":56.42},{"date":"1397/12/20 11:32","price":56.45},{"date":"1397/12/20 12:08","price":56.75},{"date":"1397/12/20 13:08","price":56.61},{"date":"1397/12/20 13:32","price":56.51},{"date":"1397/12/20 14:08","price":56.62},{"date":"1397/12/20 14:32","price":56.58},{"date":"1397/12/20 15:08","price":56.39},{"date":"1397/12/20 15:40","price":56.43},{"date":"1397/12/20 16:08","price":56.48},{"date":"1397/12/20 16:32","price":56.42},{"date":"1397/12/20 17:08","price":56.84},{"date":"1397/12/20 18:08","price":56.56},{"date":"1397/12/20 19:08","price":56.64},{"date":"1397/12/20 19:32","price":56.9},{"date":"1397/12/20 20:08","price":56.78},{"date":"1397/12/20 20:32","price":56.61},{"date":"1397/12/20 21:08","price":56.7},{"date":"1397/12/20 21:32","price":56.8},{"date":"1397/12/20 22:08","price":56.78},{"date":"1397/12/20 23:08","price":56.8}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398