کمترین: 
بیشترین: 
قیمت تقلبی: 
قیمت زنده
زمان: 
12/20 23:40
قیمت dsعنوان امروز 20 اسفند 1397
قیمت dsعنواندر تاریخ 20 اسفند 1397 , قیمت زنده است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/20 00:00","price":0},{"date":"1397/12/20 00:00","price":0},{"date":"1397/12/20 00:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 00:30","price":0},{"date":"1397/12/20 00:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 00:35","price":0},{"date":"1397/12/20 00:40","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 01:00","price":0},{"date":"1397/12/20 01:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 01:30","price":0},{"date":"1397/12/20 01:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 01:35","price":0},{"date":"1397/12/20 01:40","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 02:00","price":0},{"date":"1397/12/20 02:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 02:30","price":0},{"date":"1397/12/20 02:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 02:35","price":0},{"date":"1397/12/20 02:40","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 03:00","price":0},{"date":"1397/12/20 03:00","price":0},{"date":"1397/12/20 03:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 03:30","price":0},{"date":"1397/12/20 03:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 03:35","price":0},{"date":"1397/12/20 03:40","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 04:00","price":0},{"date":"1397/12/20 04:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 04:30","price":0},{"date":"1397/12/20 04:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 04:35","price":0},{"date":"1397/12/20 04:40","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 05:00","price":0},{"date":"1397/12/20 05:00","price":0},{"date":"1397/12/20 05:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 05:30","price":0},{"date":"1397/12/20 05:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 05:35","price":0},{"date":"1397/12/20 05:40","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 06:00","price":0},{"date":"1397/12/20 06:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 06:30","price":0},{"date":"1397/12/20 06:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 06:35","price":0},{"date":"1397/12/20 06:40","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 07:00","price":0},{"date":"1397/12/20 07:00","price":0},{"date":"1397/12/20 07:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 07:30","price":0},{"date":"1397/12/20 07:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 07:35","price":0},{"date":"1397/12/20 07:40","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 08:00","price":0},{"date":"1397/12/20 08:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 08:30","price":0},{"date":"1397/12/20 08:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 08:35","price":0},{"date":"1397/12/20 08:40","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 09:00","price":0},{"date":"1397/12/20 09:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 09:30","price":0},{"date":"1397/12/20 09:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 09:35","price":0},{"date":"1397/12/20 09:40","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 10:00","price":0},{"date":"1397/12/20 10:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 10:30","price":0},{"date":"1397/12/20 10:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 10:35","price":0},{"date":"1397/12/20 10:40","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 11:00","price":0},{"date":"1397/12/20 11:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 11:30","price":0},{"date":"1397/12/20 11:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 11:35","price":0},{"date":"1397/12/20 11:40","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 11:42","price":0},{"date":"1397/12/20 11:42","price":0},{"date":"1397/12/20 11:48","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 12:00","price":0},{"date":"1397/12/20 12:00","price":0},{"date":"1397/12/20 12:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 12:30","price":0},{"date":"1397/12/20 12:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 12:35","price":0},{"date":"1397/12/20 12:40","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 13:00","price":0},{"date":"1397/12/20 13:00","price":0},{"date":"1397/12/20 13:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 13:30","price":0},{"date":"1397/12/20 13:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 13:35","price":0},{"date":"1397/12/20 13:40","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 14:00","price":0},{"date":"1397/12/20 14:00","price":0},{"date":"1397/12/20 14:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 14:30","price":0},{"date":"1397/12/20 14:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 14:35","price":0},{"date":"1397/12/20 14:40","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 15:00","price":0},{"date":"1397/12/20 15:00","price":0},{"date":"1397/12/20 15:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 15:30","price":0},{"date":"1397/12/20 15:40","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 16:00","price":0},{"date":"1397/12/20 16:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 16:30","price":0},{"date":"1397/12/20 16:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 16:35","price":0},{"date":"1397/12/20 16:40","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 17:00","price":0},{"date":"1397/12/20 17:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 17:30","price":0},{"date":"1397/12/20 17:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 17:35","price":0},{"date":"1397/12/20 17:40","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 18:00","price":0},{"date":"1397/12/20 18:00","price":0},{"date":"1397/12/20 18:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 18:30","price":0},{"date":"1397/12/20 18:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 18:35","price":0},{"date":"1397/12/20 18:40","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 19:00","price":0},{"date":"1397/12/20 19:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 19:30","price":0},{"date":"1397/12/20 19:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 19:35","price":0},{"date":"1397/12/20 19:40","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 20:00","price":0},{"date":"1397/12/20 20:00","price":0},{"date":"1397/12/20 20:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 20:30","price":0},{"date":"1397/12/20 20:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 20:35","price":0},{"date":"1397/12/20 20:40","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 21:00","price":0},{"date":"1397/12/20 21:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 21:30","price":0},{"date":"1397/12/20 21:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 21:35","price":0},{"date":"1397/12/20 21:40","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 22:00","price":0},{"date":"1397/12/20 22:00","price":0},{"date":"1397/12/20 22:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 22:30","price":0},{"date":"1397/12/20 22:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 22:35","price":0},{"date":"1397/12/20 22:40","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 23:00","price":0},{"date":"1397/12/20 23:08","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 23:30","price":0},{"date":"1397/12/20 23:32","price":قیمت زنده},{"date":"1397/12/20 23:35","price":0},{"date":"1397/12/20 23:40","price":قیمت زنده}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398