کمترین: 
1807000
بیشترین: 
1816000
قیمت تقلبی: 
1811000
زمان: 
12/19 19:00
قیمت آبشده بنکداری امروز 19 اسفند 1397
قیمت آبشده بنکداریدر تاریخ 19 اسفند 1397 , 1811000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/19 11:59","price":1816000},{"date":"1397/12/19 13:00","price":1812000},{"date":"1397/12/19 14:00","price":1808000},{"date":"1397/12/19 15:00","price":1815000},{"date":"1397/12/19 16:00","price":1814000},{"date":"1397/12/19 17:00","price":1807000},{"date":"1397/12/19 18:00","price":1810000},{"date":"1397/12/19 19:00","price":1811000}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398