کمترین: 
1806000
بیشترین: 
1815000
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1810000
زمان: 
12/19 19:00
قیمت آبشده نقدی امروز 19 اسفند 1397
قیمت آبشده نقدیدر تاریخ 19 اسفند 1397 , 1810000 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/19 11:59","price":1815000},{"date":"1397/12/19 13:00","price":1811000},{"date":"1397/12/19 14:00","price":1807000},{"date":"1397/12/19 15:00","price":1814000},{"date":"1397/12/19 16:00","price":1813000},{"date":"1397/12/19 17:00","price":1806000},{"date":"1397/12/19 18:00","price":1809000},{"date":"1397/12/19 19:00","price":1810000}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398