کمترین: 
1982950
بیشترین: 
2017840
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1985160
زمان: 
12/19 20:00
قیمت مثقال / حسب سکه امروز 19 اسفند 1397
قیمت مثقال / حسب سکهدر تاریخ 19 اسفند 1397 , 1985160 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/19 11:59","price":2017840},{"date":"1397/12/19 12:14","price":2013870},{"date":"1397/12/19 13:00","price":2009450},{"date":"1397/12/19 14:00","price":2005030},{"date":"1397/12/19 15:00","price":2003270},{"date":"1397/12/19 16:00","price":2004150},{"date":"1397/12/19 17:00","price":2007240},{"date":"1397/12/19 18:00","price":1999290},{"date":"1397/12/19 19:00","price":1982950},{"date":"1397/12/19 20:00","price":1985160}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398