کمترین: 
1767000
بیشترین: 
1782400
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1768500
زمان: 
12/19 20:00
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 19 اسفند 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 19 اسفند 1397 , 1768500 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/19 11:59","price":1780900},{"date":"1397/12/19 12:14","price":1782400},{"date":"1397/12/19 13:00","price":1781800},{"date":"1397/12/19 14:00","price":1781400},{"date":"1397/12/19 15:00","price":1769100},{"date":"1397/12/19 16:00","price":1767000},{"date":"1397/12/19 17:00","price":1768500},{"date":"1397/12/19 18:00","price":1768200},{"date":"1397/12/19 19:00","price":1768900},{"date":"1397/12/19 20:00","price":1768500}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398