کمترین: 
1768400
بیشترین: 
1783700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1769900
زمان: 
12/19 20:00
قیمت مثقال / عیار جهانی امروز 19 اسفند 1397
قیمت مثقال / عیار جهانیدر تاریخ 19 اسفند 1397 , 1769900 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/19 11:59","price":1782200},{"date":"1397/12/19 12:14","price":1783700},{"date":"1397/12/19 13:00","price":1783200},{"date":"1397/12/19 14:00","price":1782800},{"date":"1397/12/19 15:00","price":1770400},{"date":"1397/12/19 16:00","price":1768400},{"date":"1397/12/19 17:00","price":1769900},{"date":"1397/12/19 18:00","price":1769600},{"date":"1397/12/19 19:00","price":1770300},{"date":"1397/12/19 20:00","price":1769900}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398