کمترین: 
1978
بیشترین: 
1989
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1979
زمان: 
12/18 19:20
قیمت کرون دانمارک امروز 18 اسفند 1397
قیمت کرون دانمارکدر تاریخ 18 اسفند 1397 , 1979 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 11:20","price":1989},{"date":"1397/12/18 11:30","price":1988},{"date":"1397/12/18 12:00","price":1987},{"date":"1397/12/18 12:10","price":1986},{"date":"1397/12/18 12:20","price":1988},{"date":"1397/12/18 12:30","price":1989},{"date":"1397/12/18 13:00","price":1986},{"date":"1397/12/18 13:10","price":1989},{"date":"1397/12/18 13:20","price":1986},{"date":"1397/12/18 13:30","price":1989},{"date":"1397/12/18 13:40","price":1988},{"date":"1397/12/18 13:50","price":1987},{"date":"1397/12/18 14:10","price":1988},{"date":"1397/12/18 14:20","price":1981},{"date":"1397/12/18 14:40","price":1980},{"date":"1397/12/18 14:48","price":1981},{"date":"1397/12/18 15:40","price":1980},{"date":"1397/12/18 15:50","price":1981},{"date":"1397/12/18 16:00","price":1979},{"date":"1397/12/18 16:20","price":1980},{"date":"1397/12/18 16:30","price":1978},{"date":"1397/12/18 16:40","price":1980},{"date":"1397/12/18 17:00","price":1979},{"date":"1397/12/18 17:10","price":1980},{"date":"1397/12/18 17:20","price":1979},{"date":"1397/12/18 17:30","price":1981},{"date":"1397/12/18 17:40","price":1979},{"date":"1397/12/18 17:50","price":1981},{"date":"1397/12/18 18:00","price":1979},{"date":"1397/12/18 18:10","price":1978},{"date":"1397/12/18 18:20","price":1981},{"date":"1397/12/18 18:30","price":1979},{"date":"1397/12/18 18:40","price":1981},{"date":"1397/12/18 19:20","price":1979}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398