کمترین: 
3607
بیشترین: 
3627
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3608
زمان: 
12/18 19:20
قیمت ریال قطر امروز 18 اسفند 1397
قیمت ریال قطردر تاریخ 18 اسفند 1397 , 3608 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 11:20","price":3626},{"date":"1397/12/18 11:30","price":3625},{"date":"1397/12/18 11:50","price":3626},{"date":"1397/12/18 12:00","price":3623},{"date":"1397/12/18 12:10","price":3622},{"date":"1397/12/18 12:20","price":3624},{"date":"1397/12/18 12:30","price":3626},{"date":"1397/12/18 13:00","price":3621},{"date":"1397/12/18 13:10","price":3627},{"date":"1397/12/18 13:20","price":3621},{"date":"1397/12/18 13:30","price":3626},{"date":"1397/12/18 13:40","price":3624},{"date":"1397/12/18 13:50","price":3622},{"date":"1397/12/18 14:00","price":3623},{"date":"1397/12/18 14:10","price":3626},{"date":"1397/12/18 14:20","price":3613},{"date":"1397/12/18 14:30","price":3612},{"date":"1397/12/18 14:40","price":3609},{"date":"1397/12/18 14:48","price":3612},{"date":"1397/12/18 15:40","price":3611},{"date":"1397/12/18 15:50","price":3612},{"date":"1397/12/18 16:00","price":3609},{"date":"1397/12/18 16:10","price":3608},{"date":"1397/12/18 16:20","price":3609},{"date":"1397/12/18 16:30","price":3607},{"date":"1397/12/18 16:40","price":3609},{"date":"1397/12/18 16:50","price":3610},{"date":"1397/12/18 17:00","price":3608},{"date":"1397/12/18 17:10","price":3610},{"date":"1397/12/18 17:20","price":3609},{"date":"1397/12/18 17:30","price":3612},{"date":"1397/12/18 17:40","price":3609},{"date":"1397/12/18 17:50","price":3612},{"date":"1397/12/18 18:00","price":3609},{"date":"1397/12/18 18:10","price":3607},{"date":"1397/12/18 18:20","price":3612},{"date":"1397/12/18 18:30","price":3609},{"date":"1397/12/18 18:40","price":3612},{"date":"1397/12/18 19:20","price":3608}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398