کمترین: 
7728
بیشترین: 
7769
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
7729
زمان: 
12/18 19:20
قیمت منات آذربایجان امروز 18 اسفند 1397
قیمت منات آذربایجاندر تاریخ 18 اسفند 1397 , 7729 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 11:20","price":7767},{"date":"1397/12/18 11:30","price":7765},{"date":"1397/12/18 11:50","price":7767},{"date":"1397/12/18 12:00","price":7760},{"date":"1397/12/18 12:10","price":7759},{"date":"1397/12/18 12:20","price":7763},{"date":"1397/12/18 12:30","price":7768},{"date":"1397/12/18 13:00","price":7758},{"date":"1397/12/18 13:10","price":7769},{"date":"1397/12/18 13:20","price":7757},{"date":"1397/12/18 13:30","price":7768},{"date":"1397/12/18 13:40","price":7764},{"date":"1397/12/18 13:50","price":7759},{"date":"1397/12/18 14:00","price":7762},{"date":"1397/12/18 14:10","price":7767},{"date":"1397/12/18 14:20","price":7739},{"date":"1397/12/18 14:30","price":7737},{"date":"1397/12/18 14:40","price":7732},{"date":"1397/12/18 14:48","price":7737},{"date":"1397/12/18 15:40","price":7735},{"date":"1397/12/18 15:50","price":7738},{"date":"1397/12/18 16:00","price":7731},{"date":"1397/12/18 16:10","price":7729},{"date":"1397/12/18 16:20","price":7732},{"date":"1397/12/18 16:30","price":7728},{"date":"1397/12/18 16:40","price":7732},{"date":"1397/12/18 16:50","price":7733},{"date":"1397/12/18 17:00","price":7728},{"date":"1397/12/18 17:10","price":7734},{"date":"1397/12/18 17:20","price":7731},{"date":"1397/12/18 17:30","price":7738},{"date":"1397/12/18 17:40","price":7730},{"date":"1397/12/18 17:50","price":7738},{"date":"1397/12/18 18:00","price":7731},{"date":"1397/12/18 18:10","price":7728},{"date":"1397/12/18 18:20","price":7738},{"date":"1397/12/18 18:30","price":7731},{"date":"1397/12/18 18:40","price":7737},{"date":"1397/12/18 18:50","price":7738},{"date":"1397/12/18 19:10","price":7737},{"date":"1397/12/18 19:20","price":7729}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398