کمترین: 
1394
بیشترین: 
1401
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1394
زمان: 
12/18 19:20
قیمت کرون سوئد امروز 18 اسفند 1397
قیمت کرون سوئددر تاریخ 18 اسفند 1397 , 1394 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 11:20","price":1401},{"date":"1397/12/18 12:00","price":1400},{"date":"1397/12/18 12:30","price":1401},{"date":"1397/12/18 13:00","price":1399},{"date":"1397/12/18 13:10","price":1401},{"date":"1397/12/18 13:20","price":1399},{"date":"1397/12/18 13:30","price":1401},{"date":"1397/12/18 13:40","price":1400},{"date":"1397/12/18 14:10","price":1401},{"date":"1397/12/18 14:20","price":1396},{"date":"1397/12/18 14:30","price":1395},{"date":"1397/12/18 15:20","price":1396},{"date":"1397/12/18 15:30","price":1395},{"date":"1397/12/18 15:50","price":1396},{"date":"1397/12/18 16:00","price":1395},{"date":"1397/12/18 16:10","price":1394},{"date":"1397/12/18 16:20","price":1395},{"date":"1397/12/18 16:30","price":1394},{"date":"1397/12/18 16:40","price":1395},{"date":"1397/12/18 17:00","price":1394},{"date":"1397/12/18 17:10","price":1395},{"date":"1397/12/18 17:20","price":1394},{"date":"1397/12/18 17:30","price":1396},{"date":"1397/12/18 17:40","price":1394},{"date":"1397/12/18 17:50","price":1396},{"date":"1397/12/18 18:00","price":1395},{"date":"1397/12/18 18:10","price":1394},{"date":"1397/12/18 18:20","price":1396},{"date":"1397/12/18 18:30","price":1395},{"date":"1397/12/18 18:40","price":1396},{"date":"1397/12/18 19:20","price":1394}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398