کمترین: 
8941
بیشترین: 
8989
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
8943
زمان: 
12/18 19:20
قیمت دلار نیوزیلند امروز 18 اسفند 1397
قیمت دلار نیوزیلنددر تاریخ 18 اسفند 1397 , 8943 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 11:20","price":8987},{"date":"1397/12/18 11:30","price":8985},{"date":"1397/12/18 11:50","price":8986},{"date":"1397/12/18 12:00","price":8979},{"date":"1397/12/18 12:10","price":8977},{"date":"1397/12/18 12:20","price":8982},{"date":"1397/12/18 12:30","price":8987},{"date":"1397/12/18 13:00","price":8976},{"date":"1397/12/18 13:10","price":8989},{"date":"1397/12/18 13:20","price":8974},{"date":"1397/12/18 13:30","price":8988},{"date":"1397/12/18 13:40","price":8983},{"date":"1397/12/18 13:50","price":8978},{"date":"1397/12/18 14:00","price":8981},{"date":"1397/12/18 14:10","price":8986},{"date":"1397/12/18 14:20","price":8954},{"date":"1397/12/18 14:30","price":8951},{"date":"1397/12/18 14:40","price":8946},{"date":"1397/12/18 14:48","price":8951},{"date":"1397/12/18 15:20","price":8952},{"date":"1397/12/18 15:30","price":8951},{"date":"1397/12/18 15:40","price":8949},{"date":"1397/12/18 15:50","price":8953},{"date":"1397/12/18 16:00","price":8945},{"date":"1397/12/18 16:10","price":8943},{"date":"1397/12/18 16:20","price":8946},{"date":"1397/12/18 16:30","price":8941},{"date":"1397/12/18 16:40","price":8946},{"date":"1397/12/18 16:50","price":8947},{"date":"1397/12/18 17:00","price":8942},{"date":"1397/12/18 17:10","price":8949},{"date":"1397/12/18 17:20","price":8944},{"date":"1397/12/18 17:30","price":8953},{"date":"1397/12/18 17:40","price":8944},{"date":"1397/12/18 17:50","price":8953},{"date":"1397/12/18 18:00","price":8945},{"date":"1397/12/18 18:10","price":8941},{"date":"1397/12/18 18:20","price":8953},{"date":"1397/12/18 18:30","price":8945},{"date":"1397/12/18 18:40","price":8952},{"date":"1397/12/18 18:50","price":8953},{"date":"1397/12/18 19:10","price":8952},{"date":"1397/12/18 19:20","price":8943}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398