کمترین: 
9799
بیشترین: 
9851
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
9801
زمان: 
12/18 19:20
قیمت دلار کانادا امروز 18 اسفند 1397
قیمت دلار کانادادر تاریخ 18 اسفند 1397 , 9801 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 11:20","price":9849},{"date":"1397/12/18 11:30","price":9847},{"date":"1397/12/18 11:50","price":9848},{"date":"1397/12/18 12:00","price":9840},{"date":"1397/12/18 12:10","price":9838},{"date":"1397/12/18 12:20","price":9844},{"date":"1397/12/18 12:30","price":9850},{"date":"1397/12/18 13:00","price":9837},{"date":"1397/12/18 13:10","price":9851},{"date":"1397/12/18 13:20","price":9835},{"date":"1397/12/18 13:30","price":9850},{"date":"1397/12/18 13:40","price":9844},{"date":"1397/12/18 13:50","price":9839},{"date":"1397/12/18 14:00","price":9842},{"date":"1397/12/18 14:10","price":9848},{"date":"1397/12/18 14:20","price":9813},{"date":"1397/12/18 14:30","price":9810},{"date":"1397/12/18 14:40","price":9804},{"date":"1397/12/18 14:48","price":9810},{"date":"1397/12/18 15:20","price":9811},{"date":"1397/12/18 15:30","price":9810},{"date":"1397/12/18 15:40","price":9808},{"date":"1397/12/18 15:50","price":9812},{"date":"1397/12/18 16:00","price":9803},{"date":"1397/12/18 16:10","price":9801},{"date":"1397/12/18 16:20","price":9804},{"date":"1397/12/18 16:30","price":9799},{"date":"1397/12/18 16:40","price":9804},{"date":"1397/12/18 16:50","price":9806},{"date":"1397/12/18 17:00","price":9800},{"date":"1397/12/18 17:10","price":9807},{"date":"1397/12/18 17:20","price":9803},{"date":"1397/12/18 17:30","price":9812},{"date":"1397/12/18 17:40","price":9802},{"date":"1397/12/18 17:50","price":9812},{"date":"1397/12/18 18:00","price":9803},{"date":"1397/12/18 18:10","price":9799},{"date":"1397/12/18 18:20","price":9812},{"date":"1397/12/18 18:30","price":9803},{"date":"1397/12/18 18:40","price":9811},{"date":"1397/12/18 18:50","price":9812},{"date":"1397/12/18 19:10","price":9811},{"date":"1397/12/18 19:20","price":9801}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398