کمترین: 
2415
بیشترین: 
2427
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2415
زمان: 
12/18 19:20
قیمت لیر ترکیه امروز 18 اسفند 1397
قیمت لیر ترکیهدر تاریخ 18 اسفند 1397 , 2415 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 11:20","price":2427},{"date":"1397/12/18 11:30","price":2426},{"date":"1397/12/18 11:50","price":2427},{"date":"1397/12/18 12:00","price":2425},{"date":"1397/12/18 12:10","price":2424},{"date":"1397/12/18 12:20","price":2426},{"date":"1397/12/18 12:30","price":2427},{"date":"1397/12/18 13:00","price":2424},{"date":"1397/12/18 13:10","price":2427},{"date":"1397/12/18 13:20","price":2424},{"date":"1397/12/18 13:30","price":2427},{"date":"1397/12/18 13:40","price":2426},{"date":"1397/12/18 13:50","price":2425},{"date":"1397/12/18 14:10","price":2427},{"date":"1397/12/18 14:20","price":2418},{"date":"1397/12/18 14:30","price":2417},{"date":"1397/12/18 14:40","price":2416},{"date":"1397/12/18 14:48","price":2417},{"date":"1397/12/18 15:20","price":2418},{"date":"1397/12/18 15:30","price":2417},{"date":"1397/12/18 15:50","price":2418},{"date":"1397/12/18 16:00","price":2416},{"date":"1397/12/18 16:10","price":2415},{"date":"1397/12/18 16:20","price":2416},{"date":"1397/12/18 16:30","price":2415},{"date":"1397/12/18 16:40","price":2416},{"date":"1397/12/18 17:00","price":2415},{"date":"1397/12/18 17:10","price":2417},{"date":"1397/12/18 17:20","price":2416},{"date":"1397/12/18 17:30","price":2418},{"date":"1397/12/18 17:40","price":2415},{"date":"1397/12/18 17:50","price":2418},{"date":"1397/12/18 18:00","price":2416},{"date":"1397/12/18 18:10","price":2415},{"date":"1397/12/18 18:20","price":2418},{"date":"1397/12/18 18:30","price":2416},{"date":"1397/12/18 18:40","price":2418},{"date":"1397/12/18 19:20","price":2415}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398