پیغام خطا

  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Undefined variable: node در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
  • Notice: Trying to get property of non-object در mpm_page_alter() (خط 98 از /home/marketseghtesadn/public_html/sites/all/themes/mpm/template.php).
کمترین: 
1780000
بیشترین: 
1789700
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1780600
زمان: 
12/18 19:05
قیمت مثقال / حواله جهانی امروز 18 اسفند 1397
قیمت مثقال / حواله جهانیدر تاریخ 18 اسفند 1397 , 1780600 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 11:10","price":1789400},{"date":"1397/12/18 11:15","price":1789300},{"date":"1397/12/18 11:20","price":1789000},{"date":"1397/12/18 11:25","price":1788900},{"date":"1397/12/18 11:30","price":1788300},{"date":"1397/12/18 11:40","price":1789000},{"date":"1397/12/18 11:45","price":1789100},{"date":"1397/12/18 11:50","price":1789400},{"date":"1397/12/18 11:55","price":1787600},{"date":"1397/12/18 12:00","price":1788000},{"date":"1397/12/18 12:05","price":1787400},{"date":"1397/12/18 12:10","price":1786800},{"date":"1397/12/18 12:15","price":1788300},{"date":"1397/12/18 12:20","price":1787500},{"date":"1397/12/18 12:25","price":1789400},{"date":"1397/12/18 12:30","price":1787400},{"date":"1397/12/18 12:35","price":1789400},{"date":"1397/12/18 12:40","price":1788200},{"date":"1397/12/18 12:45","price":1789400},{"date":"1397/12/18 12:50","price":1788900},{"date":"1397/12/18 12:55","price":1789100},{"date":"1397/12/18 13:00","price":1788500},{"date":"1397/12/18 13:05","price":1789700},{"date":"1397/12/18 13:10","price":1788600},{"date":"1397/12/18 13:15","price":1786800},{"date":"1397/12/18 13:20","price":1787900},{"date":"1397/12/18 13:25","price":1789500},{"date":"1397/12/18 13:30","price":1787400},{"date":"1397/12/18 13:35","price":1788500},{"date":"1397/12/18 13:40","price":1788900},{"date":"1397/12/18 13:45","price":1787500},{"date":"1397/12/18 13:50","price":1788300},{"date":"1397/12/18 13:55","price":1787800},{"date":"1397/12/18 14:00","price":1789400},{"date":"1397/12/18 14:05","price":1789100},{"date":"1397/12/18 14:10","price":1782500},{"date":"1397/12/18 14:15","price":1782800},{"date":"1397/12/18 14:20","price":1780600},{"date":"1397/12/18 14:25","price":1782200},{"date":"1397/12/18 14:30","price":1781700},{"date":"1397/12/18 14:35","price":1782200},{"date":"1397/12/18 14:40","price":1780300},{"date":"1397/12/18 14:45","price":1782400},{"date":"1397/12/18 14:48","price":1782200},{"date":"1397/12/18 15:00","price":1782800},{"date":"1397/12/18 15:05","price":1782200},{"date":"1397/12/18 15:10","price":1782100},{"date":"1397/12/18 15:15","price":1782400},{"date":"1397/12/18 15:20","price":1780500},{"date":"1397/12/18 15:25","price":1782200},{"date":"1397/12/18 15:30","price":1781700},{"date":"1397/12/18 15:35","price":1781800},{"date":"1397/12/18 15:40","price":1782800},{"date":"1397/12/18 15:45","price":1782600},{"date":"1397/12/18 15:50","price":1781100},{"date":"1397/12/18 15:55","price":1781000},{"date":"1397/12/18 16:00","price":1780600},{"date":"1397/12/18 16:10","price":1782200},{"date":"1397/12/18 16:15","price":1781100},{"date":"1397/12/18 16:20","price":1782200},{"date":"1397/12/18 16:25","price":1780200},{"date":"1397/12/18 16:30","price":1781300},{"date":"1397/12/18 16:35","price":1781000},{"date":"1397/12/18 16:40","price":1782400},{"date":"1397/12/18 16:45","price":1781400},{"date":"1397/12/18 16:55","price":1780300},{"date":"1397/12/18 17:00","price":1782100},{"date":"1397/12/18 17:05","price":1781700},{"date":"1397/12/18 17:10","price":1782200},{"date":"1397/12/18 17:15","price":1780900},{"date":"1397/12/18 17:20","price":1781400},{"date":"1397/12/18 17:25","price":1782600},{"date":"1397/12/18 17:30","price":1780200},{"date":"1397/12/18 17:35","price":1781400},{"date":"1397/12/18 17:40","price":1780300},{"date":"1397/12/18 17:45","price":1782600},{"date":"1397/12/18 17:50","price":1782400},{"date":"1397/12/18 17:55","price":1780500},{"date":"1397/12/18 18:00","price":1782600},{"date":"1397/12/18 18:05","price":1780500},{"date":"1397/12/18 18:10","price":1780700},{"date":"1397/12/18 18:15","price":1782500},{"date":"1397/12/18 18:20","price":1780900},{"date":"1397/12/18 18:25","price":1781000},{"date":"1397/12/18 18:30","price":1781400},{"date":"1397/12/18 18:35","price":1782400},{"date":"1397/12/18 18:40","price":1781300},{"date":"1397/12/18 18:45","price":1782500},{"date":"1397/12/18 18:50","price":1781700},{"date":"1397/12/18 18:55","price":1780000},{"date":"1397/12/18 19:00","price":1782200},{"date":"1397/12/18 19:05","price":1780600}
بروزرسانی در تاریخ 03 تیر 1398