کمترین: 
611.38
بیشترین: 
611.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
611.38
زمان: 
12/18 01:08
قیمت گازوئیل امروز 18 اسفند 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 18 اسفند 1397 , 611.38 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 00:08","price":611.38},{"date":"1397/12/18 00:32","price":611.63},{"date":"1397/12/18 01:08","price":611.38}
بروزرسانی در تاریخ 24 مهر 1398