کمترین: 
1.9963
بیشترین: 
1.9987
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9966
زمان: 
12/18 01:32
قیمت نفت کوره امروز 18 اسفند 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 18 اسفند 1397 , 1.9966 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 00:08","price":1.9971},{"date":"1397/12/18 00:32","price":1.9987},{"date":"1397/12/18 01:08","price":1.9963},{"date":"1397/12/18 01:32","price":1.9966}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398