کمترین: 
55.98
بیشترین: 
56.12
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
56.03
زمان: 
12/18 01:32
قیمت نفت سبک امروز 18 اسفند 1397
قیمت نفت سبکدر تاریخ 18 اسفند 1397 , 56.03 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/18 00:08","price":56.09},{"date":"1397/12/18 00:32","price":56.12},{"date":"1397/12/18 01:08","price":55.98},{"date":"1397/12/18 01:32","price":56.03}
بروزرسانی در تاریخ 27 مهر 1398