کمترین: 
22.72
بیشترین: 
23.45
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
23.01
زمان: 
12/17 21:08
قیمت ذغال سنگ امروز 17 اسفند 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 17 اسفند 1397 , 23.01 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/17 11:08","price":23.38},{"date":"1397/12/17 11:32","price":23.45},{"date":"1397/12/17 12:08","price":23.24},{"date":"1397/12/17 13:08","price":23.27},{"date":"1397/12/17 13:32","price":23.14},{"date":"1397/12/17 14:08","price":23.18},{"date":"1397/12/17 15:08","price":23.12},{"date":"1397/12/17 15:32","price":23.08},{"date":"1397/12/17 16:08","price":23.01},{"date":"1397/12/17 16:32","price":22.81},{"date":"1397/12/17 17:08","price":22.8},{"date":"1397/12/17 18:08","price":22.72},{"date":"1397/12/17 18:32","price":22.93},{"date":"1397/12/17 19:08","price":23.13},{"date":"1397/12/17 20:08","price":23.24},{"date":"1397/12/17 20:32","price":23.05},{"date":"1397/12/17 21:08","price":23.01}
بروزرسانی در تاریخ 26 خرداد 1398