کمترین: 
2.86
بیشترین: 
2.888
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.867
زمان: 
12/17 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 17 اسفند 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 17 اسفند 1397 , 2.867 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/17 00:32","price":2.865},{"date":"1397/12/17 03:08","price":2.861},{"date":"1397/12/17 03:32","price":2.865},{"date":"1397/12/17 04:08","price":2.863},{"date":"1397/12/17 04:32","price":2.862},{"date":"1397/12/17 05:08","price":2.865},{"date":"1397/12/17 05:32","price":2.866},{"date":"1397/12/17 06:08","price":2.865},{"date":"1397/12/17 06:32","price":2.866},{"date":"1397/12/17 07:08","price":2.867},{"date":"1397/12/17 07:32","price":2.864},{"date":"1397/12/17 08:08","price":2.865},{"date":"1397/12/17 08:32","price":2.864},{"date":"1397/12/17 09:08","price":2.865},{"date":"1397/12/17 10:08","price":2.868},{"date":"1397/12/17 10:32","price":2.873},{"date":"1397/12/17 11:32","price":2.869},{"date":"1397/12/17 12:08","price":2.879},{"date":"1397/12/17 13:08","price":2.885},{"date":"1397/12/17 13:32","price":2.888},{"date":"1397/12/17 14:08","price":2.887},{"date":"1397/12/17 15:08","price":2.877},{"date":"1397/12/17 15:32","price":2.88},{"date":"1397/12/17 16:08","price":2.871},{"date":"1397/12/17 16:32","price":2.872},{"date":"1397/12/17 17:08","price":2.881},{"date":"1397/12/17 18:08","price":2.87},{"date":"1397/12/17 18:32","price":2.868},{"date":"1397/12/17 19:08","price":2.867},{"date":"1397/12/17 20:08","price":2.862},{"date":"1397/12/17 20:32","price":2.86},{"date":"1397/12/17 21:08","price":2.865},{"date":"1397/12/17 22:08","price":2.868},{"date":"1397/12/17 22:32","price":2.869},{"date":"1397/12/17 23:08","price":2.867}
بروزرسانی در تاریخ 28 خرداد 1398