کمترین: 
598.38
بیشترین: 
615.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
611.88
زمان: 
12/17 23:32
قیمت گازوئیل امروز 17 اسفند 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 17 اسفند 1397 , 611.88 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/17 00:08","price":615.63},{"date":"1397/12/17 00:32","price":615.38},{"date":"1397/12/17 01:08","price":614.88},{"date":"1397/12/17 02:08","price":614.13},{"date":"1397/12/17 05:08","price":613.5},{"date":"1397/12/17 05:32","price":613},{"date":"1397/12/17 06:08","price":613.13},{"date":"1397/12/17 06:32","price":613.38},{"date":"1397/12/17 07:32","price":613.13},{"date":"1397/12/17 08:32","price":612.88},{"date":"1397/12/17 09:32","price":613.25},{"date":"1397/12/17 10:08","price":613.88},{"date":"1397/12/17 10:32","price":612.88},{"date":"1397/12/17 11:08","price":611.88},{"date":"1397/12/17 11:32","price":610.88},{"date":"1397/12/17 12:08","price":609.63},{"date":"1397/12/17 13:08","price":609.38},{"date":"1397/12/17 13:32","price":608.38},{"date":"1397/12/17 14:08","price":606.13},{"date":"1397/12/17 15:08","price":604.63},{"date":"1397/12/17 15:32","price":603.88},{"date":"1397/12/17 16:32","price":603.13},{"date":"1397/12/17 17:08","price":602.88},{"date":"1397/12/17 18:08","price":600.13},{"date":"1397/12/17 18:32","price":598.38},{"date":"1397/12/17 19:08","price":598.88},{"date":"1397/12/17 20:08","price":602.63},{"date":"1397/12/17 20:32","price":601.13},{"date":"1397/12/17 21:08","price":602.63},{"date":"1397/12/17 21:32","price":603.88},{"date":"1397/12/17 22:08","price":605.63},{"date":"1397/12/17 22:32","price":608.63},{"date":"1397/12/17 23:08","price":610.38},{"date":"1397/12/17 23:32","price":611.88}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398