کمترین: 
1.9527
بیشترین: 
2.0079
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.9992
زمان: 
12/17 23:32
قیمت نفت کوره امروز 17 اسفند 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 17 اسفند 1397 , 1.9992 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/12/17 00:08","price":2.0079},{"date":"1397/12/17 00:32","price":2.0073},{"date":"1397/12/17 01:08","price":2.0058},{"date":"1397/12/17 02:08","price":2.0038},{"date":"1397/12/17 03:08","price":2.0056},{"date":"1397/12/17 03:32","price":2.0051},{"date":"1397/12/17 04:08","price":2.0034},{"date":"1397/12/17 04:32","price":2.0036},{"date":"1397/12/17 05:08","price":2.0015},{"date":"1397/12/17 05:32","price":2},{"date":"1397/12/17 06:08","price":2.0002},{"date":"1397/12/17 06:32","price":2.0006},{"date":"1397/12/17 07:08","price":2.001},{"date":"1397/12/17 07:32","price":2},{"date":"1397/12/17 08:08","price":1.9994},{"date":"1397/12/17 08:32","price":1.9983},{"date":"1397/12/17 09:32","price":1.9996},{"date":"1397/12/17 10:08","price":2.0018},{"date":"1397/12/17 10:32","price":1.9989},{"date":"1397/12/17 11:08","price":1.9964},{"date":"1397/12/17 11:32","price":1.993},{"date":"1397/12/17 12:08","price":1.9895},{"date":"1397/12/17 13:08","price":1.9868},{"date":"1397/12/17 13:32","price":1.9861},{"date":"1397/12/17 14:08","price":1.9774},{"date":"1397/12/17 15:08","price":1.9746},{"date":"1397/12/17 15:32","price":1.9723},{"date":"1397/12/17 16:08","price":1.9728},{"date":"1397/12/17 16:32","price":1.9701},{"date":"1397/12/17 17:08","price":1.968},{"date":"1397/12/17 18:08","price":1.9614},{"date":"1397/12/17 18:32","price":1.9535},{"date":"1397/12/17 19:08","price":1.9527},{"date":"1397/12/17 20:08","price":1.9678},{"date":"1397/12/17 20:32","price":1.959},{"date":"1397/12/17 21:08","price":1.9684},{"date":"1397/12/17 21:32","price":1.9721},{"date":"1397/12/17 22:08","price":1.9787},{"date":"1397/12/17 22:32","price":1.9869},{"date":"1397/12/17 23:08","price":1.9933},{"date":"1397/12/17 23:32","price":1.9992}
بروزرسانی در تاریخ 27 خرداد 1398